Utbildningar

Rekryteringsutbildning

Ingen strategi är någonsin bättre än de medarbetare som är tillsatta att genomföra den. Medarbetarens kompetens är därför den mest kritiska resursen i företagen och organisationer idag. En allt mer komplex, snabbrörlig och konkurrensutsatt omgivning ställer högre krav på en strategisk rekryteringsplan för långsiktig överlevnad av företag och organisationer.

För att lyckas optimalt med matchningen mellan strategi och medarbetarna krävs det kunskaper om båda; företagen och rekryteraren behöver förstå och kunna bryta ner strategin till handlingar, kompetenser och drivkrafter och samtidigt i nästa led avgöra om den tilltänkta medarbetaren matchar kraven. Vi har därför lagt upp en utbildning som ger gedigna kunskaper och verktyg inom både jobbanalys och personbedömning, för vet du inte vem du letar efter så vet du inte heller om du har hittat rätt.

Utbildningen riktar sig främst till dig som rekryterar nyckelpersoner till din eller andras verksamheter och har en inriktning mot kompetensbaserad rekrytering.

Under utbildningen varvas teoretiska inslag med praktiska övningar kring:

  • Verksamhets- och jobbanalys
  • Identifiering av resultatmål, kompetensprofil och arbetsuppgifter
  • Kandidatattraktion inklusive annonsering, searchmetodik och användandet av sociala medier
  • Intervjutekniker
  • Användning av tester
  • Genomförande av personbedömning och referenstagning

Utbildningen kan även skräddarsys efter era verksamhetsbehov.

Vill du veta mer? Kontakta oss genom att klicka här eller ring Kristina Halovanic, 0732-541481.

 

Ledarskapsutbildning/chefsnätverk

Att vara chef och verka i en roll med omfattande ansvar, många arbetsuppgifter och stora krav på prestation är både roligt men också krävande. Många chefer tillsätts utan tillräckliga baskunskaper om hur man leder andra för att nå bra resultat i en bra arbetsmiljö. Förutom de rent konkreta utmaningarna som finns med att ta sig an personal, kunder, anhöriga mm kommer det in en mer strategisk dimension som handlar om att uppfylla resultat och förväntningar. För att lyckas krävs det en förståelse för hela det sammanhang som man ska verka i samt hitta ett personligt ledarskap som passar just den chefen och de resultat som ska åstadkommas. Då de flesta verksamheter arbetar under press och tidsbrist finns det oftast inte tid med mer än den absolut nödvändigaste introduktionen. Den nya chefen kastas in i den operativa verksamheten och står ofta ensam i att hitta en väg framåt utan att egentligen få en chans att ta ett helhetsgrepp över det sammanhang hen ska verka i.

För att på så kort tid som möjligt kunna trivas och leverera resultat i sin roll ser vi ett behov av att börja utifrån det lite större sammanhanget; vad är ledarskap? Vilket ledarskap fungerar för mig och hur ska jag leda min grupp? Hur ska jag bedriva en framgångsrik verksamhet? Hur ska jag påverka och kommunicera med min omgivning för att kunna verkställa de resultatåtaganden som är ålagda mig i min roll?

För att få till ett hållbart och långsiktigt resultat så har vi valt ett upplägg som består av tre delar; utbildning för att utöka kunskapsbasen, coaching för att säkerställa beteendeförändring samt nätverk med andra chefer för kunskapsutbyte, bollplank samt att få en igenkänningsfaktor, dvs. att man inte är ensam i sina frågeställningar och utmaningar.

Upplägg och vad som ingår

Nätverket, som vi har valt att kalla det, vänder sig till chefer som vill ha stöd i att utvecklas i sin nuvarande roll. Under ett år kommer tio chefer att mötas sex gånger för utbildning och erfarenhetsutbyte. Cheferna bildar nätverk med andra i samma situation från både privata och offentliga aktörer. Under tiden mellan träffarna arbetar cheferna dels med utbildningsmaterial samt coachas mot personliga mål. För att utnyttja kraften i nätverket bildas även en Facebook-grupp där deltagarna kan dryfta frågor och framgångar. Träffarna sker förslagsvis på sen eftermiddag/tidig kväll.

Nätverksträffarnas innehåll

Första träffen

Tema ledarskap- genomgång av ledarteori samt påbörja egna reflektioner kring ledarstil. Förberedelser inför personlighetstestning (OPQ) i utvecklingssyfte.

Andra träffen

Personlig ledarstil – jag som chef, vilket ledarskap vill jag bedriva. Reflektioner kring personlighetstestet och motivation (varför har man valt att bli chef). Diskutera konsekvenser av ledarskapet i grupp.

Tredje träffen

Leda människor i grupp- kort teorigenomgång, angreppssätt utifrån det personliga ledarskapet, gruppdiskussioner utifrån relevanta case.

Fjärde träffen

Strategi och verksamhet- teori kring att skapa och implementera strategier, verksamhetsidéer och mål, diskussion kring organisatoriska förutsättningar och påverkan av ledarskapsstil. Gruppdiskussioner utifrån relevanta case.

Femte träffen

Kommunikation och påverkan- teori kring att påverka både intressenter och medarbetare, hur man får gruppen med sig samt skapar delaktighet för att stötta implementering. Gruppdiskussioner utifrån relevanta case.

Sjätte träffen

Få igenom beslut- teori kring argumentation, prioritering och intressenthantering. Fokus på att argumentera externt och internt för åtgärder, prioritera på rätt grunder (exempelvis ekonomiskt, kring organisatoriska effekter etc). Gruppdiskussion utifrån relevanta case. Årsavslutning.

Mellan träffarna träffas konsulter och deltagare (personliga möten eller via telefon) i personliga coachingsamtal för att stötta den personliga utvecklingen. Om så gruppen önskar så fortsätter träffarna under efterföljande år, fast då med en agenda som gruppen kommer överens om utifrån vad som är aktuellt för deras verksamheter.

Utbildningen riktas främst mot chefer med begränsad erfarenhet av ledarskap men även av ledningsgrupper som behöver forma en gemensam kulturell plattform att verka från. Utbildningen kan även skräddarsys efter era verksamhetsbehov.

Vill du veta mer? Kontakta oss genom att klicka här eller ring Katharina Halovanic, 0703-851224.