Personbedömning

Personbedömning/Urval/Second opinions

En väl genomförd personbedömning handlar inte om att tolka testresultat eller få en bra känsla för en person. Det är en systematisk genomlysning av en individs förmågor, kunskaper, personlighet och drivkrafter matchat mot de krav som det aktuella jobbet kräver, idag och i framtiden. En duktig personbedömare klarar inte bara av att välja ut en lämplig kandidat för jobbet utan kan också med hög validitet förutse hur kandidaten kommer att agera i olika jobbsituationer och ställd inför olika problemställningar. Denne kan också förutse vilka drivkrafter som behöver tillfredsställas för att kandidaten ska bli framgångsrik och trivas och stanna i den aktuella positionen samt ge värdefulla insikter om kandidatens utvecklingspotential.

För att få en så träffsäker bedömning som möjligt krävs det en djupgående verksamhets- och jobbanalys där resultatkrav, framtida utmaningar, intressenter och arbetsuppgifter analyseras och omvandlas till en kompetensprofil där de viktigaste beteenden och drivkrafterna identifieras och definieras. Kompetensprofilen utgör sedan bedömningsmall för de kandidater som genomgår personbedömningen.

I personbedömningen ingår vanligtvis:

* Verksamhets- och jobbanalys inklusive samtal med de viktigaste interna och externa intressenterna

* Framtagning av kompetensprofil

* Personlighets- och färdighetstester

* Strukturerad djupintervju

* Referenstagning (om önskas)

Vi kan även skräddarsy lösningar inkluderat simuleringsövningar och analysövningar. I personlighetsbedömningarna använder vi oss av CEB/SHL:s personlighets- och färdighetstester OPQ och Verify.

En personbedömning eller second opinion används med fördel i samband med rekrytering av nyckelarbetare, interna tillsättningar, utvecklingsinsatser som coaching, teamutveckling samt talent management insatser.

Vill du veta mer? Kontakta oss genom att klicka här eller ring Kristina Halovanic, 0732-541481.