Chefscoaching/Executive coaching

Coaching är ett kraftfullt verktyg för utveckling och varaktig beteendeförändring. En väl genomförd coachingprocess skapar tydlighet vilka förväntningar på resultat som ligger i arbetsrollen och vad som krävs i beteende för att nå dit samt ger självinsikt i vilka personliga gap som existerar i förhållande till önskat läge.

Ett coachingprogram pågår vanligtvis mellan 6-12 månader och inkluderar runt 5-12 personliga möten i 1,5-2 timmar. Däremellan följer vi upp processen med telefonsamtal och e-post.

Coachingprogrammet inleds med en s.k ”kemiträff” för att säkerställa att vi fungerar att samarbeta ihop och fortsätter sedan enligt nedan process:

  • Första träff: diskussion kring mål och inriktning samt upprättande av en coachingöverenskommelse som inkluderar coachingens omfattning.
  • Andra träff: situationsanalys inkluderat definition kring vilka resultat som ska åstadkommas i aktuell roll och vad som krävs för att nå dit. Identifiering av personliga gap i förhållande till resultatmål (bland annat med hjälp av personlighets- och färdighetstester som så önskas). Fastställa coachingprioriteringar och en individuell utvecklingsplan.
  • Träff tre och framåt: coaching mot individuella mål. Kontinuerliga utvärderingar mot uppställda mål.

När coachingen har beställts och betalas av tredje part ingår även trepartssamtal vid inledningen av coachingen samt kontinuerliga uppföljningar under coachingprogrammets gång.

En coachinginsats används företrädesvis när det krävs en acceleration av medarbetarens insatser och utveckling som exempelvis vid tillsättning i en ny roll eller förändrade/utmanande förutsättningar i nuvarande roll.

Vi är ICF-certifierade coacher och arbetar utifrån ICFs metodik och etiska riktlinjer.

Vill du veta mer? Kontakta oss genom att klicka här eller ring Kristina Halovanic, 0732-541481 eller Katharina Halovanic, 0703-851224.